Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

zadania Dyrektora

 

1.  Ośrodkiem kieruje Dyrektor.                

2.      Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1)         gospodarowanie mieniem Ośrodka w granicach zwykłego zarządu, związanych
z prowadzeniem zakładu w zakresie jego zadań statutowych,

2)         dysponowanie i rozliczanie się ze środków finansowych pochodzących z budżetu, 
innych źródeł oraz dochodów własnych, do wysokości określonej budżetem jednostki na dany rok z zachowaniem celowości i gospodarności,                                      

3)                 ochrony powierzonego mienia przed kradzieżą zniszczeniem czy pożarem,          

4)                 prowadzenie zgodnie z przepisami finansowymi rozliczeń majątkowych w tym inwentaryzacji planowych i zdawczo-odbiorczych,

5)                  odpowiedzialność za merytoryczną działalność kierowanej jednostki,             

6)                  wykonywanie zadań Szefa OC Ośrodka,

7)         reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

8)                 składanie oświadczeń woli w imieniu Ośrodka,

9)                 kierowanie Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,     

10)             wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników           
Ośrodka,

11)             kierowanie Ośrodkiem przy pomocy Głównego Księgowego i Kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka,

12)             zatwierdzanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników Ośrodka,                                                                                                                                  

13)             nadzorowanie nad całością kontroli przeprowadzanych w Ośrodku.     

14)              zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka,

15)              nadzorowanie nad właściwym i terminowym załatwianiem przez Ośrodek skarg                
i wniosków.

3. Dyrektor, na czas swojej nieobecności przekazuje przysługujące mu uprawnienia zgodnie ze statutem.